ผู้บริหารสถานศึกษา

directorNutcha2

rong1

 วิสัยทัศน์(Vision) 


 

         “ภายในปี 2560 โรงเรียนภู่วิทยาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  พัฒนาครูและนักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลสู่ประชาคมอาเซียนและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

 


พันธกิจ (Mission)
1.  จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.  จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน
3.  ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพ
4.  ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5.  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
6.  พัฒนาโรงเรียนให้มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ 
  

Link

plc

std pic1

e lib

 

gu3


searchbook

pi


leag

111

banner200

dlit

44797-6812

banner jobdoe1

meeting

วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

พรบ.อำนวยความสะดวกฯ

 prb

Login Form

0380304
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
158
281
838
368745
4726
7836
380304

Your IP: 52.6.70.202
Server Time: 2018-12-19 08:30:19