ผู้บริหารสถานศึกษา

directorNutcha2

rong1

 กลยุทธ์

           
     กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมโอกาสผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพและมาตรฐานการศึกษา
     กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมให้ผู้เรียนทีคุณธรรม สำนึกในคุณค่าและดำรงตน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสมานฉันท์สันติวิธีตามวิถี ประชาธิปไตย
     กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพมีทักษะในการปฏิบัติงาน
     ก
ลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
     กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมพัฒนาให้โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
     กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ชุมชน  และท้องถิ่น


 

 เป้าประสงค์

         1. นักเรียนเป็นคนเก่ง  คนดี  มีความสุข  มีสุขภาพสมบูรณ์  และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ตลอดชีวิตตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
         2ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
         3
ครูได้รับการพัฒนาทุกด้านสู่ครูมืออาชีพ
         4. ผู้บริหารมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
         5
โรงเรียนภู่วิทยามีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้อย่างพอเพียง
 

 

Link

plc

std pic1

e lib

 

gu3


searchbook

pi


leag

111

banner200

dlit

44797-6812

banner jobdoe1

meeting

วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

พรบ.อำนวยความสะดวกฯ

 prb

Login Form

0380331
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
185
281
865
368745
4753
7836
380331

Your IP: 52.6.70.202
Server Time: 2018-12-19 09:14:44